Odmiana 14.1

Odmiana 14.1

  Do gry w odmianę „14.1_kontynuacja" (inna nazwa "straight pool") używa się piętnastu (15) bil numerowanych i bili białej. Zagrania muszą być deklarowane. Za każdą prawidłowo wbitą bilę zawodnik otrzymuje jeden punkt; wygraną determinuje zgromadzenie określonej wcześniej liczby punktów. Źródłem nazwy „14.1_kontynuacja" jest struktura gry, która określa, że czternaście (14) wbitych już bil jest ponownie ustawiane do trójkąta kiedy na stole pozostaje tylko jedna bila obiektowa (patrz również 4.2 Ustawianie bil do rozbicia i 4.4 Kontynuacja gry i wygrana), po czym gra jest kontynuowana.
4.1 Rozgrywka o rozbicie
  Zawodnik, który wygrywa rozgrywkę o rozbicie decyduje o tym, kto wykona pierwsze zagranie - uderzenie rozbijające (patrz 1.2 Rozgrywka o rozbicie).
4.2 Ustawianie bil do rozbicia
  Bile do rozbicia powinny być ustawione tak ściśle jak to możliwe, w formie trójkąta; na punkcie głównym stołu znajduje się bila stanowiąca wierzchołek trójkąta. Kiedy w trakcie gry powtórnie ustawia się czternaście (14) bil, wierzchołek trójkąta pozostaje „pusty".
Przy ustalaniu czy dana bila znajduje się w polu trójkąta bierze się pod uwagę zewnętrzną krawędź jego obrysu.
4.3 Prawidłowe uderzenie rozbijające
  Aby uderzenie rozbijające mogło być uznane za prawidłowe muszą być spełnione następujące wymogi:
(a). bila biała musi być zagrywana z pola bazy,
(b). jeśli żadna zadeklarowana bila nie została wbita, przynajmniej dwie bile obiektowe i bila biała muszą dotknąć bandy (band); niespełnienie tych wymogów jest faulem rozbicia (patrz 8.4 Dotknięcie bandy i bila "zamrożona"), a zawodnikowi odlicza się wtedy od aktualnego wyniku dwa punkty (patrz 4.10 Faul rozbicia). Przeciwnik ma wtedy prawo zaakceptować pozycję bil na stole i zagrywać lub nakazać zawodnikowi rozbijającemu powtórzenie uderzenia rozbijającego. Sytuacja ta jest powtarzana do momentu spełnienia warunków prawidłowego rozbicia lub decyzji o kontynuowaniu gry (patrz 4.11 Przewinienia szczególne).
4.4 Kontynuacja gry i wygrana
  Zagrywającemu przysługuje prawo wykonywania kolejnych zagrań dopóki prawidłowo wbija on bile lub do momentu wygrania partii dzięki zgromadzeniu, wcześniej od przeciwnika, określonej liczby punktów. W trakcie gry, kiedy na stole pozostaje jedna bila obiektowa, gra jest czasowo zawieszana do momentu powtórnego ustawienia pozostałych czternastu (14) bil.
4.5 Zagrania "deklarowane" (nominowane)
Każde zagranie musi być zadeklarowane zgodnie z 1.6 Zagrania "deklarowane" (nominowane).
Zagrywający może zadeklarować zagranie „bezpieczne", po którym prawo (tu: obowiązek) zagrywania przechodzi na przeciwnika; wszystkie bile wbite w trakcie zagrania „bezpiecznego" muszą zostać repozycjonowane przed wykonaniem kolejnego zagrania.
4.6 Bila wracająca na stół - „repozycjonowanie"
  Wszystkie bile (a). wbite w zagraniu, w którym popełniony został faul, (b). wbite w trakcie zagrania "bezpiecznego", (c). wbite w zagraniu, w którym nominowana bila nie została prawidłowo wbita lub wpadła do innej niż zadeklarowana łuzy lub (d). wybite poza stół - muszą zostać repozycjonowane. Jeśli pozostająca wcześniej na stole jedna bila (piętnasta) musi zostać repozycjonowana zanim położenie czternastu (14) bil uprzednio ustawionych zostało naruszone, bilę tą umiejscawia się na punkcie głównym stołu i powtórnie ustawia całość bil za pomocą trójkąta (wyjątek: patrz Regulacje 4. Ustawianie bil do rozbicia / „nabijanie" stołu).
4.7 Punktacja
  Za każdą prawidłową wbitą bilę zawodnik otrzymuje jeden punkt. Za każdą bilę, która jest wbita dodatkowo (oprócz bili nominowanej) w trakcie prawidłowego zagrania, również otrzymuje jeden punkt. Za popełnienie faulu zawodnikowi odlicza się od aktualnego wyniku jeden punkt. Wynik zawodnika może być ujemny.
4.8 Ponowne ustawianie bil - sytuacje wyjątkowe
  Jeśli bila biała lub pozostająca na stole ostatnia bila obiektowa (piętnasta) znajdują się w miejscu uniemożliwiającym ponowne ustawienie czternastu (14) bil, należy postępować wg wskazówek przedstawionych poniżej. Uważa się, że bila uniemożliwi(a) ponowne ustawienie trójkąta jeśli choćby jej część znajduje się w polu wyznaczonym przez obrys zewnętrzny trójkąta; faktyczne położenie danej bili orzeka (również w trakcie gry - na wniosek zawodnika) wyłącznie Sędzia. Odpowiednio:
(a). jeśli bila ostatnia (piętnasta) została wbita „równolegle" z bilą czternastą (w tym samym zagraniu) - ustawia się ponownie wszystkie piętnaście bil (cały trójkąt),
(b). jeśli obie bile (bila biała i bila piętnasta) znajdują się w polu trójkąta - ustawia się ponownie wszystkie piętnaście bil (cały trójkąt), zaś biała bila zagrywana jest „z ręki" z pola bazy,
(c). jeśli w polu trójkąta znajduje się tylko bila piętnasta - ustawia się ją na punkcie bazy lub, jeśli w takim ustawieniu przeszkadza położenie bili białej - na punkcie centralnym,
(d). jeśli w polu trójkąta znajduje się tylko bila biała, ustawia się ją w zależności od położenia bili piętnastej; odpowiednio, jeśli:
-bila piętnasta położona jest poza polem bazy - bila biała „z ręki" z pola bazy,
-bila piętnasta położona jest w polu bazy - bila biała na punkt bazy, jeśli w takim ustawieniu przeszkadza położenie bili piętnastej, bila biała na punkt centralny.
W każdej z tych sytuacji po ponownym ustawieniu bil, zawodnikowi przysługuje prawo wyboru dowolnej bili obiektowej do kolejnego zagrania.
4.9 Faul i zagranie po popełnieniu faulu
  Za popełnienie faulu zawodnikowi odlicza się od aktualnego wyniku jeden punkt, odpowiednie bile muszą być repozycjonowane, a prawo wykonania kolejnego zagrania przechodzi na przeciwnika. Bila biała musi być zagrywana z pozycji w jakiej zatrzymała się na stole za wyjątkiem niektórych sytuacji szczegółowo omówionych poniżej.
Poniższa lista precyzuje kryteria zagrań interpretowanych jako faul w odmianie 14.1
6.1 BILA BIAŁA W ŁUZIE LUB POZA STOŁEM - Kolejne zagranie wykonane musi być z pozycji „biała z ręki" z pola bazy (patrz 1.5 Bila biała „z ręki").
6.3 BRAK KONTAKTU BILI Z BANDĄ
6.4 STOPA NA PODŁOŻU
6.5 BILA WYBITA POZA STÓŁ - Każda wybita poza stół bila obiektowa musi zostać repozycjonowana
6.6 DOTKNIĘTA BILA
6.7 „PODWÓJNY" KONTAKT / „BILE ZAMROŻONE"
6.8 ZAGRANIE „PCHNIĘTE"
6.9 BILE W RUCHU
6.10 NIEPRAWIDŁOWE POZYCJONOWANIE BILI BIAŁEJ
6.11 NIEPRAWIDŁOWE ZAGRANIE Z POLA BAZY - W przypadku niespełnienia warunków punktu 6.11, zawodnik wchodzący musi wykonać kolejne zagranie z pozycji „biała z ręki" z pola bazy (nie dotyczy przewinień klasyfikowanych wg 6.16 Niesportowe zachowanie).
6.12 KIJ POŁOŻONY NA STOLE
6.13 ZAGRANIE POZA KOLEJNOŚCIĄ
6.14 TRZY KOLEJNE FAULE - (dodatkowo obowiązuje specyfikacja 4.11)
6.15 POWOLNA GRA
4.10 Faul rozbicia
  Niespełnienie warunków prawidłowego wykonania uderzenia rozbijającego (faul rozbicia) powoduje odliczenie od aktualnego wyniku zawodnika dwóch punktów, zgodnie z 4.3 Prawidłowe uderzenie rozbijające, może również spowodować konieczność ponownego wykonania tego uderzenia. Jeśli w trakcie uderzenia rozbijającego popełnione zostaną równolegle faul i faul rozbicia, zagranie traktowane jest jako faul rozbicia.
4.11 Przewinienia szczególne
  Za trzeci popełniony kolejno faul odliczany jest, jak zazwyczaj, jeden punkt; dodatkowo odejmuje się od aktualnego wyniku zawodnika piętnaście punktów, co unieważnia popełnione dotąd faule. Wszystkie bile są ponownie ustawiane do rozbicia, po czym zawodnik, który podlegał karze jest zobowiązany do wykonania zagrania podlegającego wszystkim wymogom i konsekwencjom uderzenia rozbijającego.
Do przepisu o trzech kolejnych faulach nie są zaliczane faule rozbicia.
Wszelkie sytuacje mogące podlegać zakresowi Przepisu 6.16 Niesportowe zachowanie oceniane będą przez Sędziego na podstawie jego aktualnej wiedzy lub zebranych informacji; nałożona kara zależna będzie wyłącznie od indywidualnej oceny sytuacji przez Sędziego.
4.12 Sytuacja nierozstrzygnięta
  Jeśli sytuacja na stole zostanie orzeczona jako nierozstrzygnięta (patrz 1.12 Partia nierozstrzygnięta) zachowany zostanie aktualny wynik, wszystkie bile zostaną ustawione jak do rozbicia; mecz będzie kontynuowany poprzez ponowne wykonanie uderzenia rozbijającego. Zawodnicy przeprowadzą ponowną rozgrywkę o rozbicie w celu ustalenia, komu przysługuje prawo wyznaczenia zawodnika do wykonania uderzenia rozbijającego.
Bilardzik.pl

Serwis sportowy promujący sport bilardowy - tutaj znajdziesz mnóstwo informacji o działalności klubów bilardowych, rankingi bilardowe, profile zawodników, a także profesjonalny kalendarz i wyszukiwarkę turniejów bilardowych.

facebook